Domov U Nás

„S úctou k životu.“

Co nabízíme

 Jakou službu poskytujeme

Cílovou skupinou klientů naší služby jsou dospělé osoby ve věku od 27 let výše z celé ČR.

Domov U Nás poskytuje služby dle zákona č. 108/2006 Sb.:

 

§ 50 Domov se zvláštním režimem

V domově se zvláštním režimem jsou poskytovány pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

• poskytnutí ubytování,

• poskytnutí stravy,

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

• sociálně terapeutické činnosti,

• aktivizační činnosti,

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Zdravotní, lékařská a psychosociální péče

Režim v našem zařízení při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Domov se zvláštním režimem klientům zabezpečuje kompletní ošetřovatelskou péči zdravotní sestry, pracovníci v sociálních službách a další odborný personál. Léčebná rehabilitace je prováděna odborníky z oblasti fyzioterapie a ergoterapie. Práce s klientem je týmovou spoluprací pečujícího personálu. Klient zde pod odborným dohledem prochází adaptačním procesem, je začleňován do sociálního prostředí a vždy je přihlíženo při všech aktivitách k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu a jeho přání a možnostem. Do zařízení pravidelně dochází praktický lékař.

 Velký důraz je kladen na uspokojení potřeb klientů po stránce kvality života nejen zdravotní, ale též sociální. Odborní pracovníci se snaží tvořit denní programy, které vychází z individuálních zálib a potřeb klientů. V domově je tedy zajištěna možnost společných volnočasových aktivit, ale i individuálních programů pro jednotlivé klienty. Důležitá je tedy také spolupráce s rodinou, přáteli, či jinými vazbami z předchozího domácího prostředí. Pro některé aktivity může klient využít také práce dobrovolníků docházejících do domova.

Odborný personál domova také vede zdravotní a sociální dokumentaci o každém klientovi a dbá na důvěrnost informací a dodržování mlčenlivosti.

 Komu naše služba NENÍ určena:

  • osobám, které nesplňují cílovou skupinu uživatelů
  • službu nelze poskytnout při obsazení plné kapacity Domova