Domov U Nás

„S úctou k životu.“

Co nabízíme

 Jakou službu poskytujeme

Cílovou skupinou klientů naší služby jsou dospělé osoby ve věku od 27 let výše z celé ČR.

Domov U Nás poskytuje služby dle zákona č. 108/2006 Sb.:

 

§ 50 Domov se zvláštním režimem

V domově se zvláštním režimem jsou poskytovány pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

• poskytnutí ubytování,

• poskytnutí stravy,

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

• sociálně terapeutické činnosti,

• aktivizační činnosti,

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Zdravotní, lékařská a psychosociální péče

Režim v našem zařízení při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Domov se zvláštním režimem klientům zabezpečuje kompletní ošetřovatelskou péči zdravotní sestry, pracovníci v sociálních službách a další odborný personál. Léčebná rehabilitace je prováděna odborníky z oblasti fyzioterapie a ergoterapie. Práce s klientem je týmovou spoluprací pečujícího personálu. Klient zde pod odborným dohledem prochází adaptačním procesem, je začleňován do sociálního prostředí a vždy je přihlíženo při všech aktivitách k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu a jeho přání a možnostem. Do zařízení pravidelně dochází praktický lékař.

 Velký důraz je kladen na uspokojení potřeb klientů po stránce kvality života nejen zdravotní, ale též sociální. Odborní pracovníci se snaží tvořit denní programy, které vychází z individuálních zálib a potřeb klientů. V domově je tedy zajištěna možnost společných volnočasových aktivit, ale i individuálních programů pro jednotlivé klienty. Důležitá je tedy také spolupráce s rodinou, přáteli, či jinými vazbami z předchozího domácího prostředí. Pro některé aktivity může klient využít také práce dobrovolníků docházejících do domova.

Odborný personál domova také vede zdravotní a sociální dokumentaci o každém klientovi a dbá na důvěrnost informací a dodržování mlčenlivosti.

 Komu naše služba NENÍ určena:

  • osobám, které nesplňují cílovou skupinu uživatelů
  • službu nelze poskytnout při obsazení plné kapacity Domova

Aktuality a události

Možnost komunikace s klienty přes WhatsApp

Vzhledem k aktuální situaci COVID-19, která vedla k zákazu návštěv, bychom Vám opět nabídli možnost videokomunikace s Vašimi blízkými přes mobilní platformu WhatsApp. 

1. Nejdříve si zavolejte na služení telefon ošetřovatelského personálu k dohodnutí termínu/času hovoru +420 601 575 273

2. Po dohodnutí termínu/času hovoru volejte na WhatsApp číslo +420 775 897 681

Děkujeme za pochopení.

Fotografie z krásně slunečného září

Září nám přineslo krásné slunečné počasí. Více fotografií: http://www.domovunas.cz/clanek/53-fotografie-z-krasne-slunecneho-zari/

Pravidla návštěv

Vážení rodinní příslušníci,

Vážení blízcí našich klientů,

Vážení návštěvníci,

 na základě rozhodnutí vlády ČR jsou od 25.5.2020 povoleny návštěvy v pobytových sociálních službách. Zároveň jsme ale také povinni dbát zajištění bezpečnosti a zdraví našich klientů. Je třeba si uvědomit, že pandemie COVID-19 je největším nebezpečím právě pro seniory – pro naše klienty. Musíme myslet na to, že nákaza může být pro naše klienty fatální, a to s ohledem na jejich věk, zdravotní stav a tím i sníženou imunitu. Z výše uvedených důvodů jsem jako ředitel organizace stanovil pravidla návštěv s platností a účinnosti dnem 19.5.2020Pravidla budou platit do odvolání, a to i s ohledem na stanoviska MZ ČR, MPSV ČR a Hygienické stanice Libereckého kraje.

 

Pravidla návštěv

1.Návštěva je umožněna pouze osobám, které se telefonicky objednají

 Objednání návštěv je možné od 20.5.2020 a to vždy v čase 13,00 – 15,00hod.

Bc. Kavan              tel.: 602 172 427

Směnová sestra     tel.: 601 575 273

Časová osa pro příchozí návštěvy je v rozmezí od 13:00 hod od 15:30 hod. (prosíme o pochopení, v případě nakumulování více návštěv nejsme to schopni personálně a ani prostorově zvládnout)

2.Vždy je možné, že na návštěvu přichází pouze dvě osoby.

3.Každá osoba přicházející na návštěvu je povinna mít roušku. Roušku si návštěva pocelou dobu trvání návštěvy nesmí sundat a mít ji po celou dobu nasazenu. K dispozici jsou jednorázové roušky, které si návštěva může vyzvednout při příchodu.

4.Každá osoba přicházející na návštěvu je povinna si nechat změřit teplotu bezkontaktním teploměrem, podepsat čestné prohlášení , zapsat se do knihy návštěv i s uvedením naměřené hodnoty. Návštěvník s teplotou 37stupňů a více nebude do Domova U Nás vpuštěn.

5.Návštěva se s klientem nepohybuje po Domovu U Nás, je s ním pouze ve vyhrazeném prostoru k tomuto účelu určeném. V případě příznivého počasí upřednostněte pobyt na předzahrádce před budovou.

Žádáme tímto návštěvy, aby případné přinesené věci či potraviny byly ošetřené

desinfekcí, případně mohou návštěvy požádat o desinfekci zaměstnance.

6.Návštěva bez předchozího objednání není možná

Dále žádáme rodiny klientů o zvážení množství donášeného jídla, pochoutek atd. pro své blízké. Nebude v našich silách provádět dostatečnou očistu či dezinfekci obalového materiálu.

Předpokládáme, že se jedná o dočasné opatření, které postupně budeme redukovat a navracet se do normálního režimu

 Děkuji za pochopení

Miroslav Babka

Ředitel

Domov U Nás