Domov U Nás

„S úctou k životu.“

Jak žádat

Jak žádat o službu

Tiskopis žádosti je k dispozici ke stažení na našich internetových stránkách v sekci „Dokumenty ke stažení“ nebo je možné tiskopis osobně vyzvednout v našem zařízení. Vyplněnou žádost s vlastnoručním podpisem žadatele, nebo jeho opatrovníka či zákonného zástupce je možné zaslat poštou na adresu: Domov U Nás Bratrouchov 1, 51 243 Jablonec nad Jizerou nebo též předat osobně. Každá žádost splňující všechny náležitosti bude zařazena do evidence žadatelů Domova U Nás. Při uvolnění místa bude žadatel včas informován o možnosti nástupu do našeho zařízení.

V případě, že si budete chtít naše zařízení prohlédnout osobně a získat podrobnější informace, kontaktujte nás na telefonním čísle +420 602 234 441. Termín prohlídky je možné domluvit individuálně.

Úhrada služeb

Ubytování a strava

Domov U Nás se při všech svých činnostech řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. a dalšími vnitřními pravidly.

Celková cena bude sdělena na vyžádání. 

Příspěvek na péči

Péče je hrazena příspěvkem na péči, který vyplácí Úřad práce dle stanoveného stupně, popř. klient požádá po nástupu do zařízení.

Fakultativní služby

Ceník fakultativních a ostatních služeb Domovu U Nás je k dispozici u sociální pracovnice zařízení.